Πρόσθετες Παράλληλες υπηρεσίες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

  • Ανάληψη διενέργειας όλων των τύπων ερευνών, με πρωτογενή (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια) και δευτερογενή (Οικονομικές και δημογραφικές τάσεις των αγορών καθώς κι εξέλιξη του κλάδου) δεδομένα.
  • Οργάνωση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των σταδίων της έρευνας με σκοπό την επιτυχημένη είσοδο στις αγορές. - Σύνταξη αναφοράς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε:

  • Παροχή δευτερογενών στοιχείων των αγορών.
  • Διεκπεραίωση των εξαγωγών.
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις.