Στρατηγική επιχειρήσεων

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση SWOT
 • Διατύπωση οράματος - αποστολής
 • Στρατηγικοί στόχοι Άξονες δράσης
 • Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης
 • Υπηρεσίες / Προϊόντα
 • Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Επιχειρησιακοί Στόχοι
 • Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
 • Δραστηριότητες/υπηρεσίες
 • Οργανωτική Δομή - Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες)
 • Απαιτούμενη υποδομή
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση